Things you should do to earn free data in Flexiroam